اعضاي کميته علمي نهمين کنگره ملي مهندسي عمران

رديف

نام و نام خانوادگي

رايانامه

توضيحات

1

دکتر سعيد ابريشمي

saeedabrishami@yahoo.com

2

دکتر علي اخترپور

akhtarpour@um.ac.ir

3

دکتر محمدرضا اصفهاني

esfahani@um.ac.ir

مسئول بخش

مهندسي سازه

4

دکتر جعفر بلوري بزار

bolouri@um.ac.ir

مسئول بخش

مهندسي ژئوتکنيک

5

دکتر سيد ياسر بني هاشمي

y.banihashemi@um.ac.ir

6

دکتر محمدرضا توکلي زاده

exe-9ncce@um.ac.ir

drt@um.ac.ir

دبير اجرايي کنگره

7

دکتر محمدرضا جعفرزاده

jafarzad@um.ac.ir

8

دکتر سيد محمود حسيني

sci-9ncce@um.ac.ir

shossein@um.ac.ir

دبير علمي کنگره

مسئول بخش مهندسي آب

9

دکتر شهناز دانش

sdanesh@um.ac.ir

مسئول بخش

مهندسي محيط زيست

10

دکتر محمد رضايي پژند

mrpajand@yahoo.com

11

دکتر سيد احسان سيدي حسيني نيا

eseyedi@um.ac.ir

12

دکتر روزبه شاد

Rouzbeh_Shad@yahoo.com

مسئول بخش

مهندسي نقشه برداري

13

دکتر هاشم شريعتمدار

shariatmadar@um.ac.ir

14

دکتر محمد شکوهيان

mshokouhian222@yahoo.com

15

دکتر احمد شوشتري

chair-9ncce@um.ac.ir

ashoosht@um.ac.ir

دبير کنگره

16

دکتر فرزاد شهابيان مقدم

shahabf@um.ac.ir

مسئول بخش

ساير زمينه هاي مهندسي عمران

17

دکتر سيدعلي صحاف

asahaf@um.ac.ir

مسئول بخش

مهندسي راه و حمل و نقل

18

مهندس سيدعلي ضيايي

seyedali1359@yahoo.com

19

دکتر محمود فغفور مغربي

magrebi@yahoo.com

مسئول بخش

مهندسي سازه هاي هيدروليکي

20

دکتر منصور قلعه نوي

ghalehnovi@um.ac.ir

مسئول بخش

مديريت ساخت

21

دکتر سيد محسن کرابي

Mohsen.karrabi@um.ac.ir

22

دکتر عباس کرم الدين

akaramodin@yahoo.com

مسئول بخش

مهندسي زلزله

23

دکتر ابوالفضل محمدزاده مقدم

ab-moghadam@um.ac.ir

24

دکتر اسماعيل آيتي

e_ayati@yahoo.com

25

دکتر جليل ابريشمي

j-abrishami@um.ac.ir

26

دکتر فريدون ايراني

irani_fe@yahoo.com

27

مهندس محمدحسين بلوري بزاز

mbolooribb@gmail.com

28

مهندس محمود پريزاده

parizadeh@um.ac.ir

29

دکتر حسن حاجي کاظمي

hkazemi@um.ac.ir

30

دکتر ماشاءالله سعيديان طبسي بجستاني

Saeedian.t.b@um.ac.ir

31

دکتر محمدباقر شريفي

mbsharif@um.ac.ir

32

مهندس محمدرضا قانع

mrghaneh@gmail.com

33

دکتر محمدرضا کاخي

kakhi@um.ac.ir

34

دکتر براتعلي محمدزاده

mohammad@um.ac.ir

35

دکتر يونس نيازي

y-niazi@um.ac.ir