همکاران
حاميان و ياوران

1_1


حاميان علمي

uni


جستجو


کاربران

تعداد کل بازدید: 1040295
تعداد کاربران آنلاین: 1


   

دکتر عليرضا عاشوري ( رئيس دانشگاه فردوسي مشهد)

دکتر بختيار شعباني ورکي ( معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد)

دکتر کاظم خشيار منش ( رئيس دانشکده علوم رياضي)

دكتر رجبعلي كاميابي گل ( معاون دانشکده علوم رياضي)

دكتر احمد عرفانيان ( دبير کنفرانس)

دكتر محمد صال مصلحيان ( دبير علمي)

دکتر مرتضي گچ پزان ( دبير اجرائي)

دكتر شيرين حجازيان ( رئيس دبير خانه)


تا شروع کنگره
کنگره برگزار شده است.

ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام


  تعداد بازدید کنندگان :1040295
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.