همکاران
حاميان و ياوران

1_1


حاميان علمي

uni


جستجو


کاربران

تعداد کل بازدید: 940286
تعداد کاربران آنلاین: 1


   

دکتر عليرضا عاشوري ( رئيس دانشگاه فردوسي مشهد)

دکتر بختيار شعباني ورکي ( معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد)

دکتر کاظم خشيار منش ( رئيس دانشکده علوم رياضي)

دكتر رجبعلي كاميابي گل ( معاون دانشکده علوم رياضي)

دكتر احمد عرفانيان ( دبير کنفرانس)

دكتر محمد صال مصلحيان ( دبير علمي)

دکتر مرتضي گچ پزان ( دبير اجرائي)

دكتر شيرين حجازيان ( رئيس دبير خانه)


تا شروع کنگره
کنگره برگزار شده است.

ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.


  تعداد بازدید کنندگان :940286
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.