1. آيا هر مقاله بايد، نويسنده اي با سمت هيئت علمي داشته باشد؟ آيا دانشجويان يا دانش آموختگان خود قادرند به تنهايي مقاله براي داوري بفرستند؟


پاسخ:

        در هر مقاله اي که يکي از نويسندگان دانشجو (کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري) باشد، الزاما بايد حداقل يک نويسنده با آدرس هيئت علمي داشته باشد. اما اگر افرادي که فارغ التحصيل شده و در جايي مشغول به کار هستند، مي توانند مقاله را با همان آدرس ارائه نمايند (مثلا شرکت مشاوره .... و يا اداره راه و شهر سازي ....)

        لازم به توضيح است اگر دانش آموختگان دانشگاهي مايل باشند که آدرس دانشگاه خود را ذکر کنند، الزامي به همراه داشتن يک نويسنده عضو هيئت علمي از آن دانشگاه ندارند. ( به عنوان نمونه: نام و نام خانوادگي، کارشناس ارشد از دانشگاه فردوسي مشهد.)

       اما از آنجايي که ممکن است بعضي از دانشجويان کارهاي علمي خود را که زير نظر اساتيد محترم دانشگاهي انجام داده اند، باحذف نام استاد راهنما به نام خود و يا افراد متفرقه ديگر به کنگره ارسال نمايند، تمام مقالاتي که با عنوان دانش آموخته ارسال گردد، به شدت مورد بررسي و کنترل ( حتي با تماس با اساتيد محترم و يا مديران گروه دانشگاه مربوطه) قرار خواهند گرفت و در صورت يافتن هر گونه ايراد و اثبات سرقت علمي، برخورد قانوني با آنان صورت مي گيرد. همچنين، بر اساس مقررات، در ليست سياه کنگره هاي مهندسي عمران  قرار خواهند گرفت. (ممنوعيت براي حداقل 2 سال جهت ارسال مقاله به تمامي کنگره هاي مهندسي عمران)
2. چنانچه، مقاله اي در اين مرحله (ارسال چکيده) با مشخصات و نويسندگاني ارسال شود، ولي بابت پاره اي از ناهماهنگي ها، پس از ارسال، قصد افزودن يا حذف نويسنده اي در کار باشد، امکان انجام اين کار به چه صورت است؟


پاسخ:

        حذف نام نويسنده (گان) به شرط آن که مشکلي براي مقبوليت مقاله به وجود نياورد (مانند حذف نام استاد راهنما از مقاله ي دانشجويي) ايرادي ندارد. اما اضافه نمودن نويسنده به هيچ وجه مجاز نمي باشد