به منظور حفظ هماهنگي ظاهري و همچنين جلوگيري از بروز مشکلاتي از قبيل آشفتگي فايل مقاله لازم است در تهيه و ارسال خلاصه مقاله به نکات مطرح شده در راهنماي نگارش خلاصه مقاله توجه شود .

1-

فايل خلاصه مقاله را حتما به دو فرمت doc و pdf ارسال نماييد .

2-

متن خلاصه مقاله بايد به زبان انگليسي تهيه و ارسال شود و همچنين بايد واجد مطالب مربوط به مقدمه، روش کار ،نتايج، بحث و نتيجه گيري باشد.

3-

تعداد کلمات خلاصه مقاله حداکثر 300 کلمه باشد .

4-

فاصله حاشيه ها 3 سانتي متر از هر طرف و فاصله بين سطرها در متن 8 ميليمتر باشد .

5-

از ذکر عناويني نظير دکتر و يا مهندس و.... در ابتداي اسامي خودداري شود.

6-

نام شخص عهده دار مکاتبات با علامت * مشخص گردد و زير نام شخص ارايه دهنده خط کشيده شود .

7-

در متن چکيده از ذکر کليات خودداري شود و مستقيمآ به بيان مسئله مورد مطالعه و اهداف آن ، روش کار ، نتايج و بحث بطور مختصر اشاره شود .

8-

متن و عنوان بايد عاري از اختصارات باشد، به غير از موارد رايج مورد استفاده از قبيل ,CNT,CVD,ASD VSD,CABG,LVEF و غيره .

10-

واژه هاي کليدي حداقل 3 و حداکثر 5 واژه که با ويرگول( ،) از هم جدا شده و در يک خط باشند .

 

بخش هاي مقاله قلم انگليسي

Times New Roman 16 Bold

عنوان مقاله ، وسط سطر

Times New Roman10 Bold

نام نويسنده يا نويسندگان ، وسط سطر

Times New Roman8 Italic

محل کار نويسندگان ( نام دانشگاه يا سازمان )

Times New Roman9 Italic

آدرس پست الکترونيک نويسنده مسئول مکاتبات

Times New Roman10

چکيده ( حداکثر 300 کلمه )