کميته اجرايي

دبير کميته اجرايي: دکتر محمدرضا امامي

مسئول دبيرخانه: دکتر فائزه علي پور

اعضا کميته اجرايي :

دکتر حسين کاظمي مهرجردي

دکتر علي ميرشاهي

دکتر سمانه قاسمي

دکتر حسين کلهرودي

دکتر سيامک اديب نيشابوري

دکتر حميده زينلي



  تعداد بازدید کنندگان :1071707
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.