با توجه به درخواست تعداد زيادي از پژوهشگران و ارسال کنندگان چکيده مقاله و با تأييد هيئت امناء کنگره هاي مهندسي عمران، مهلت ارسال چکيده مقالات تا تاريخ 31 شهريور 94 تمديد گرديد.

                                             دبيرخانه نهمين کنگره ملي مهندسي عمران            تعداد بازدید کنندگان :1071662
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.