نشاني: مشهد- پرديس دانشگاه فردوسي مشهد- دانشکده مهندسي- دبيرخانه همايش ها


تلفن: 38806126-051

نمابر: 38806180-051


رايانامه: 9ncce@um.ac.ir