برنامه زماني نهايي ارسال مقالات

عنوان

مهلت ارسال

تمديد اوليه

تمديد نهايي

  آخرين مهلت ارسال چکيده مقالات

94/6/15

94/6/31

94/7/15

  اعلام نتايج بررسي چکيده مقاله ها

94/6/31

94/7/15

94/7/30

  آخرين مهلت ارسال اصل مقالات

94/8/30

94/9/30

94/10/15