بدينوسيله به آگاهي مي رساند با توجه به درخواست هاي مکرر نويسندگان و پژوهشگران مبني بر تمديد مهلت ارسال چکيده مقالات، با هماهنگي کميته راهبردي نهمين کنگره ملي مهندسي عمران و مجوز هيئت امناء کنگره هاي مهندسي عمران، آخرين مهلت ارسال چکيده مقالات تا تاريخ 1394/7/15 تمديد گرديد. اين مهلت به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود.  تعداد بازدید کنندگان :1071905
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.