دکتر محمدرضا توکلي زاده

دبير اجرايي کنگره


ارتقاء روزافزون ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن دهنده ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻓﻴﻊ پژوهشگران اﻳﺮاﻧﻲ در ارائه راه حل به چالش‌هاي ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎن است. از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان ارائه نتايج پژوهش‌هاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﺮان مي‌بايست افزايش يافته تا دست‌رنج پژوهشگران در گوشه کتابخانه‌ها بي‌استفاده نماند. برگزاري کنگره­‌هاي ملي و بين ­المللي در زمينه مهندسي عمران، مي­‌تواند در راستاي نشر اين يافته‌ها و ارايه راهکارهاي تخصصي و علمي براي چالش‌هاي عمراني و مهندسي کشور، گامي مؤثر برداشته و بستر مناسبي براي ارائه، نقد و بررسي آخرين دست آوردهاي علمي و صنعتي فراهم آورد.

يکي از مهم­ترين اهداف برگزاري کنگره­ هاي علمي، برقراري ارتباط مداوم دانشگاه و صنعت جهت تحقق برنامه‌هاي کلان کشور است. از سوي ديگر، تبادل تجربه‌هاي پژوهشگران مهندسي عمران اين مرز و بوم با تخصص‌هاي گوناگون از ديگر مزاياي کنگره‌هاي مهندسي عمران مي ­باشد.

برگزاري اين گردهمايي در شهر مشهد مقدس مرکز استان خراسان بزرگ، به عنوان پايگاه علم و ايمان رضوي، جايگاه رفيع خرد‌ورزي فردوسي و خيام و خاستگاه صلابت و مردانگي ابومسلم و نادر، فضايي صميمي جهت هم ­انديشي و تبادل­ نظر براي استادان، پژوهشگران، دانشجويان و دل‌سوزان مهندسي عمران را به ارمغان خواهد آورد. اينجانب در کنار همکاران عزيز دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد، آرزوي ميزباني هرچه شايسته­ تر از بزرگان و عاشقان مهندسي عمران در اين گردهمايي را داريم و به کاميابي علمي اين رويداد، اميدهاي بلند بسته‌ايم.

بي‌صبرانه در انتظار حضور گرم و صميمانه شما فعالان عرصه مهندسي عمران در نهمين کنگره ملي مهندسي عمران در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد و در کنار بارگاه نوراني امام مهرباني‌ها هستيم.

رايانامه: exe-9ncce@um.ac.ir