اعضاء هيئت امناء كنگره هاي مهندسي عمران

رديف

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

رايانامه


1

دکتر سيد احمد انوار

شيراز

anvar@shirazu.ac.ir

2

دکتر ناصر طالب بيدختي

شيراز

taleb@shirazu.ac.ir

دکتر ناصر طالب بيدختي

3

دکتر محمد رضا افتخار

صنعتي اصفهان

eft@cc.iut.ac.ir

4

دکتر حميدرضا صفوي

صنعتي اصفهان

hasafavi@cc.iut.ac.ir

5

دکتر محمدرضا امام

صنعتي اميرکبير

rimam@aut.ac.ir

6

دکتر مجدالدين مير محمد حسيني

صنعتي اميرکبير

smmirhos@aut.ac.ir

7

دکتر محمد حسين امين فر

تبريز

aminfar@tabrizu.ac.ir

دکتر محمدحسين امين فر دانشيار دانشکده مهندسي عمران - دانشگاه تبريز

8

دکتر ناصر تقي زاديه

تبريز

ntaghiza@tabrizu.ac.ir

9

دکتر ناصر خاجي

تربيت مدرس

nkhaji@modares.ac.ir