گروه مهندسي عمران دانشگاه فردوسي مشهد مفتخر به برگزاري دو دوره از کنگره هاي ملي و بين المللي مهندسي عمران در شهر مقدس مشهد بوده است. 

1.

2. پنجمين کنگره ملي مهندسي عمران - 14 تا 16 ارديبهشت ماه 1389   تعداد بازدید کنندگان :1071485
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.