1- ثبت نام در سايت کنگره

2- مطالعه ضوابط نگارش چکيده و ارسال مقاله

3- تکميل فرم هاي مربوط به ارسال مقاله

تاکيد مي گردد به منظور آغاز فرايند داوري پس از ارسال مقاله تمامي نويسندگان بايستي همکاري خود در نگارش مقاله را از طريق  ايميل ارسال شده از دبيرخانه کنگره تائيد نمايند.