تمديد مهلت ارسال اصل مقاله

با توجه به درخواست تعداد زيادي از نويسندگان و با تأييد هيئت امناء کنگره هاي مهندسي عمران، مهلت ارسال اصل مقالات تا تاريخ 15آذر 94 تمديد گرديد.

دبيرخانه نهمين کنگره ملي مهندسي عمران