تمديد مهلت ارسال اصل مقالات

بدينوسيله به آگاهي کليه نويسندگان مي رساند با توجه به تعداد زياد درخواست ها مبني بر تمديد مهلت ارسال اصل مقاله، بر اساس تصميم کميته راهبردي نهمين کنگره ملي مهندسي عمران مهلت ارسال اصل مقالات تا تاريخ 15 آذر 94 تمديد گرديد.

                                           دبيرخانه نهمين کنگره ملي مهندسي عمران