به اطلاع کليه نويسندگان گرامي مي رساند با توجه به اعلام تدريجي نتايج داوري و ارسال نظرات داوران براي نويسندگان، مقتضي است کليه ارسال کنندگان فايل آماده چاپ مقاله خود را منطبق با قالب بندي مقالات کنگره که نظرات داوران (در صورت نياز)  نيز در آن وارد گرديده است، تهيه کنند.

لازم به توضيح است که در صورتي که داوران ايراد يا نظري بر روي مقاله اي وارد نکرده باشند، ارسال کننده بايستي صرفا مقاله خود را بر اساس قالب بندي مقالات کنگره آماده کند.

همچنين، ارسال کنندگان بايستي از طريق سامانه کاربري خود (پيگيري مقاله/ارسال نسخه آماده چاپ) مقاله کامل را به صورت دو فايل با قالب word و pdf بارگذاري نمايند.