مهلت نهايي ارسال نسخه آماده چاپ

به آگاهي کليه نويسندگان مي رساند با توجه به زمان باقيمانده و به منظور ارائه برنامه زمان بندي برگزاري نهمين کنگره ملي مهندسي عمران، نسخه آماده چاپ (مطابق با ضوابط و قالب بندي) توسط نويسندگاني که مقاله آن ها پذيرش گرديده است، بايستي حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 95/01/25 از طريق کاربري خود در سامانه کنگره بارگذاري شده و هزينه ثبت نام مربوطه از قسمت واريز وجه پرداخت گردد. بايد افزود، براي هر مقاله بايستي حداقل يکي از نويسندگان در کنگره ثبت نام نمايد. بديهي است در صورت عدم اقدام به موقع، مقاله موردنظر از فرآيند چاپ و ليست ارائه خارج گرديده و هيچ گونه مسئوليتي در قبال چاپ آن بر عهده کنگره نخواهد بود. 

                                      دبيرخانه نهمين کنگره ملي مهندسي عمران