شرح ارايه خدمات نهمين کنگره ملي مهندسي عمران به همکاران، حاميان و ياوران

خدمات

همکار

حامي

ياور

کمک مالي بيش از 300 ميليون ريال

کمک مالي بيش از 100 ميليون ريال

کمک مالي بيش از 30 ميليون ريال

۱

درج آرم در بنر اصلي سالن ها

*

-

-

۲

درج آرم ، در تارنماي کنگره و امکان پيونددادن به آن

*

-

-

۳

درج آرم و نام در پوستر مرحلۀ دوم کنگره

*

-

-

۴

درج آرم در فيلم هاي کوتاه افتتاحيه و اختتاميه

*

-

-

۵

درج آرم در لوح هاي تقدير

*

-

-

۶

اهداي لوح تقدير کنگره در مراسم اختتاميه

*

-

-

۷

برگزاري و ارائۀ سخنراني ۱۵دقيقه‌‌اي در نشست علمي-تخصصي (درصورت برگزاري)

*

-

-

۸

درج آرم در استند خوش‌آمدگويي سالن ها و نشست علمي-تخصصي

*

*

-

۹

قراردهي بروشور تبليغاتي در بستۀ اهدايي کنگره

*

*

-

۱۰

اعلام نام توسط مجري برنامه، به‌عنوان همکار و حامي کنگره

*

*

-

۱۱

معرفي در کتاب زمانبندي ارايه هاي کنگره

2 صفحه

1 صفحه

-

۱۲

پخش فيلم کوتاه پيش از سخنراني نمايندۀ

۳۰ ثانيه

۱۵ ثانيه

-

۱۳

حداکثر فضاي رايگان نمايشگاه جانبي

15 مترمربع

12 مترمربع

9 مترمربع

۱۴

درج فيلم کوتاه تبليغاتي، در لوح فشردۀ کنگره

30 مگابايت

15 مگابايت

5 مگابايت

۱۵

نصب استند تبليغاتي، در اندازۀ ۹۰×۲، در ورودي محل برگزاري کنگره

5

3

1

۱۶

حداکثر تعداد ثبت نام رايگان نمايندگان در کنگره

6

4

2

۱۷

معرفي در کتاب راهنماي نمايشگاه کنگره

۴ صفحه

۳ صفحه

1 صفحه

۱۸

درج آرم در ساير نشريه‌هاي کنگره

*

*

*

۱۹

اهداي سري کامل لوح فشرده ي کنگره

*

*

*

۲۰

ارسال لوح تقدير کنگره

-

*

*

۲۱

نمايشگاه جانبي به مدت 2 روز

با کمترين مساحت 9 متر مربع و افزايش مضربي از 3 متر مربع (از قرار متر مربعي 500 هزار ريال)

۲۲

کارگاه تخصصي

با کمترين زمان 2 ساعت و افزايش مضربي از 1 ساعت (از قرار ساعتي 15 ميليون ريال)

23

در مورد خدماتي که در سياهه ذکر نشده اند، ارايه خدمت به صورت توافقي و با عقد قرارداد انجام خواهد گرفت.