با توجه به نياز به تنظيم برنامه زمان بندي، بدينوسيله اخرين مهلت واريز وجه مقالات پذيرفته شده تا آخر وقت اداري روز شنبه 95/01/28 تمديد مي گردد. بديهي است که پس از ان مقالات بدون ثبت نام از فهرست کنگره حذف خواهند شد.

                                         دبيرخانه نهمين کنگره ملي مهندسي عمران