برنامه زمان بندي کارگاه هاي آموزشي متعاقبا اعلام خواهد شد.