به آگاهي کليه علاقه مندان به شرکت در کارگاه هاي آموزشي مي رساند هزينه ثبت نام آزاد يک کارگاه آموزشي 400.000 ريال و براي هر کارگاه اضافه 300.000 ريال مي باشد. لازم به توضيح است هزينه مربوطه در محل ثبت نام دريافت مي گردد.

حضور در کارگاه براي شرکت کنندگان در کنگره رايگان است.  تعداد بازدید کنندگان :1071733
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.