دکتر محمود ذکايي              استاد دانشگاه فردوسي مشهد و رييس کنگره 

دکتر جواد بهار آراء           دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و دبير کنگره

 دکتر فاطمه فراش با محرم           دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و دبير علمي کنگره

دکتر ناصر مهدوي شهري      استاد دانشگاه فردوسي مشهد و دبير هماهنگي  و امور علمي فوق برنامه کنگره

 دکتر فريده نامور          استاديار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و دبير امور بين الملل کنگره

دکتر محمد مومن هروي        استاديار شيمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و دبير اجرايي کنگره