كنگره بين المللي فرآورده هاي طبيعي

مرکز تحقيقات بيولوژي کاربردي تکوين جانوري  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

زمان برگزاري کنگره : 20 و 21 شهريور 1392