کارگاه هاي آموزشي

کارگاه هاي آموزشي ويژه متخصصين و دانشجويان در حاشيه همايش بين المللي جراحي، بيهوشي و تصويربرداري تشخيصي برگزار مي شود.

موضوعات کارگاه ها و زمان ، نحوه ثبت نام متعاقبا اعلام مي گردد.