گروه ثبت نام

هزينه ثبت نام

1

اعضاء هيات علمي

2/000/000ريال

2

كارشناسان و متخصصين دانشگاه ها و مؤسسات علمي و پژوهشي

1/800/000 ريال

3

كارشناسان و متخصصين شركت ها و مؤسسات سازمان هاي دولتي و خصوصي و ساير علاقمندان  

3/500/000 ريال

4

دانشجويان

1/200/000 ريال