صفحه مناسب براي چاپگر

PostNuke

1- براساس مصوبه پنجاه و سومين جلسه هيئت امنا برگزار کننده ي کنگره عمران، هر نويسنده مي تواند حداکثر 4 مقاله فارسي و يا حداکثر 5 مقاله فارسي و انگليسي در نهمين کنگره ملي مهندسي عمران ارائه نمايد. محدوديتي در تعداد چکيده و يا مقالات کامل جهت داوري وجود ندارد.

2- عنوان چکيده بايستي به صورت کلي نبوده و نشان گر جزئيات پژوهش ارائه شده باشد.

3- براي سهولت نياز به ارسال فايل چکيده مقاله نمي باشد. متن چکيده مقاله مي بايست شامل مقدمه، روش ها، اهداف و نتايج پژوهش بوده و بين 150 تا 250 کلمه باشد.

4- تعداد واژه هاي کليدي براي هر چکيده 5 کلمه مي باشد.

5- انجام فرآيند داوري چکيده مقالات منوط به تائيد تمامي نويسندگان بوده که اين امر با ارسال ايميل "تائيد مشارکت درنوشتن خلاصه مقاله" براي هر مقاله از طريق دبيرخانه کنگره صورت مي پذيرد.

6- نشاني ايميل اعضاي هيئت علمي دانشگاهي مي بايست نشاني مربوط به محل کار آنان باشد. استفاده از ايميل هاي ياهو و يا جيميل براي اعضاي هيئت علمي مجاز نمي باشد.

7- هر نويسنده بايستي تنها با يک نشانه الکترونيک در سايت ثبت نام کند. ثبت نام در سايت و يا ثبت مقاله براي يک نويسنده با نشاني هاي الکترونيک مختلف مجاز نمي باشد.
  تعداد بازدید کنندگان :1108884
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.