بدينوسيله به آگاهي مي رساند از کليه نويسندگاني که اقدام به ارسال مقاله نموده اند و تا کنون هزينه داوري را پرداخت نکرده اند، تقاضا مي شود جهت تسريع در فرآيند داوري، نسبت به پرداخت هزينه مربوطه حداکثر تا تاريخ 5 اسفند ماه 94 اقدام نمايند. خاطر نشان مي کند که در صورت عدم پرداخت اين هزينه در موعد مقرر، دبيرخانه کنگره هيچ گونه مسئوليتي در قبال داوري اين مقالات نخواهد داشت.

همچنين، نويسندگاني که مقاله آنها جهت اصلاح اوليه از سوي دبيرخانه برگشت داده شده است، فقط تا تاريخ 5 اسفند ماه 94 مهلت ويرايش دارند. بديهي است پس از موعد مقرر امکان اعمال هيچ گونه ويرايشي بر روي مقالات وجود نداشته و دبيرخانه کنگره هيچ گونه مسئوليتي در قبال داوري اين گونه مقالات نيز نخواهد داشت.

                         دبيرخانه نهمين کنگره ملي مهندسي عمران  تعداد بازدید کنندگان :1108880
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.