به آگاهي کليه نويسندگان محترم مقالات مي رساند پيرو موافقت کميته راهبردي نهمين کنگره ملي مهندسي عمران، امکان ويرايش مقالات ارسالي توسط نويسنده مسئول تا مهلت نهايي ارسال مقاله وجود دارد. بر اين اساس، در صورت نياز به ويرايش مقاله، بايستي پيامي توسط نويسنده مسئول مبني بر درخواست ويرايش مقاله با ذکر عنوان و کد به رايانامه کنگره ارسال گردد. 

                        دبيرخانه نهمين کنگره ملي مهندسي عمران  تعداد بازدید کنندگان :1108881
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.