روند داوري و پذيرش نهايي مقالات

1- هرمقاله توسط دو داور ارزيابي مي‌شود.

2- پذيرش يا رد مقالات توسط دبير علمي کنگره به اطلاع نويسندگان رسانده خواهد شد.

3- نويسندگان موظف به اعمال نظرات اصلاحي داوران و بارگذاري نسخه نهايي مقاله خود مي‌باشند.

4- با توجه به فضاي موجود جهت برگزاري کنگره، بر پايه نظرات داوران و توزيع مناسب مقالات از محورهاي مختلف، چگونگي ارائه (شفاهي و يا پوستر) تعيين و در برنامه زمانبندي کنگره به اطلاع نويسندگان خواهد رسيد.

5- به نويسندگان مقالات ارائه شده گواهي يکسان" ارائه مقاله در نهمين کنگره ملي مهندسي عمران" داده خواهد شد.  تعداد بازدید کنندگان :1108877
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.